Sistemul de management integrat

Declarația de politică privind Sistemul de Management Integrat

Politica referitoare la calitate-mediu, din cadrul FURNIZOR ENERGIE A.C.M.P.E. S.A. este de a realiza produse și de a furniza servicii de calitate, pentru a satisface necesitățile explicite și implicite ale clienților, în condițiile respectării cerințelor legale s realizării de profit. Pentru a pune în practica aceasta politica, managementul de vârf din cadrul FURNIZOR ENERGIE A.C.M.P.E. S.A. a hotărât implementarea unui Sistem de Management Integrat (Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate ocupațională - Securitatea informației) în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

 

OBIECTIVE

Obiectivele principale în domeniul calității-mediului ale FURNIZOR ENERGIE A.C.M.P.E. S.A. sunt:

 • Certificarea/Recertificarea sistemului de management integrat (SMI) conform cerințelor SR-EN ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015;

 • instruirea, motivarea și conștientizarea personalului pentru menținerea și îmbunatățirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI);

 • Poziționarea și promovarea mărcii, produselor și serviciilor la nivelul premium;

 • Dezvoltarea unei prezente optime în teritoriu cu rețeaua de parteneri autorizați de vânzări și/sau service de înaltă calitate;

 • Prevenirea neconformităților în toate fazele de furnizare de produse/prestare de servicii, pentru a conferi încredere clienților și va aduce beneficii organizației și angajaților;

 • Asigurarea unui personal competent și dedicat, capabil să livreze performanță de top și să reprezinte brandul companiei;

 • Asigurarea unui comportament de business în conformitate cu cele mai înalte standarde de etică și integritate;

 • Aplicarea principiilor ce guvernează legislația în domeniul protecției mediului, în special a principiului “prevenirii poluării” prin promovarea soluțiilor tehnice și tehnologiilor “nepoluante” și a celor mai bune practici în domeniul mediului, reducerea costurilor de mediu în conținutul proiectelor sau serviciilor din domeniile proprii de activitate;

 • Realizarea unei culturi și a unei mentalități proactive a personalului organizației în ceeace privește protecția mediului înconjurător;

 • întărirea imaginii de marcă a organizației prin îndeplinirea cerințelor referitoare la protecția mediului în condiții de competitivitate și de conformitate cu legislația română în domeniul protecției mediului, directivele UE, standardele naționale și internaționale;

 • Reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, iar ori de cate ori există posibilitatea, utilizarea materialelor și componentelor recuperabile sau reciclabile;

 • Câștigarea încrederii clienților în ceea ce privește conformarea organizației la reglementările în vigoare privind protecția mediului.

 • Adoptarea metodelor de lucru, a comportamentelor sigure, efectuarea controalelor, în vederea evitării riscurilor de rănire și/sau îmbolnăvire profesională, pentru atingerea țintei "zero accidente";

 • Protejarea mediului, prevenirea impacturilor, protejarea biodiversității, a ecosistemelor prin implementarea de programe specifice;

 • Creșterea eficacității proceselor, prin abordare inovativă, aliniere, simplificare, adoptarea celor mai bune practici aplicabile, în concordanță cu obiectivele și strategia de țară pentru satisfacerea așteptărilor părților interesate;

 • Dezvoltare sustenabilă prin utilizarea rațională a resurselor, achiziția de componente și materiale certificate și furnizarea de servicii, echipamente, materiale, inclusiv proiectare adecvată pentru asigurarea sănătății, siguranței, calității, protejării mediului și îmbunătățirii performanței energetice;

 

ANGAJAMENT CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Managementul de vârf din cadrul FURNIZOR ENERGIE A.C.M.P.E. S.A. se angajează să asigure:

 • dezvoltarea și implementarea SMI, precum și îmbunătățirea continuă a performanțelor și eficacității acestuia;

 • cadrul organizatoric necesar pentru stabilirea și analizarea obiectivelor SMI.

 • conformarea cu cerințele legale și de reglementare aplicabile și cu alte cerințe la care organizația subscrie, referitoare la calitatea serviciilor, aspectele de mediu și riscurile proprii de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • tratarea riscurilor și oportunităților prin evaluarea permanentă a riscurilor aferente proceselor și implementarea unei abordări care are ca scop evitarea, eliminarea sau reducerea riscului;

 • prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor profesionale și să asigurare un mediu de muncă adecvat, cu un nivel scăzut de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

 • îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a întregului personal prin perfecționare, instruire și conștientizare;

 • dezvoltarea durabilă și reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător prin: managementul adecvat al deșeurilor, decontaminarea, reabilitarea sau reconstrucția ecologică a suprafețelor de teren și a suprafețelor de apă afectate de activitățile societății, prevenirea și combaterea poluării prin utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile și evitarea alterării habitatelor naturale în special al ariilor naturale protejate;

 • analiza periodică a politicii SMI pentru a rămâne relevantă și adecvată scopului, naturii și dimensiunilor impacturilor asupra mediului, naturii și tipurilor de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice activității societății;

 • comunicarea politicii SMI întregului personal care lucrează în organizație sau în numele organizației în scopul conștientizării obligațiilor individuale în domeniul calității, protecției mediului și al securității și sănătății ocupaționale;

 • disponibilitatea politicii pentru public și alte părți interesate relevante.

 • resursele umane și materiale necesare;

 

Pentru a se asigura că Sistemul de Management Integrat calitate, mediu, sănătate, securitate ocupațională și securitatea informației este stabilit, implementat și menținut în conformitate cu cerințele standardelor  aplicabile, Consiliul de Administrației al FURNIZOR ENERGIE A.C.M.P.E. S.A. a desemnat Directorul General ca reprezentant al managementului cu responsabilitatea și autoritatea privind procesele, funcționarea și performanța acestui sistem, inclusiv recomandări pentru îmbunătățirea acestuia

Directorul General în calitate de Reprezentant al Sistemului de Management Integrat pentru calitate și mediu (RSMI), dl. Liviu-Cornel POPA, are responsabilitatea și autoritatea pentru implementarea și menținerea politicii referitoare la calitate-mediu.

Fiecare angajat al FURNIZOR ENERGIE A.C.M.P.E. S.A., indiferent de poziția în organizație, este responsabil pentru:

 • siguranța propriilor acțiuni și calitatea propriilor activități;

 • respectarea regulilor companiei aplicabile activităților specifice, inclusiv a prevederilor Codului etic și ale Politicii de Confidențialitate;

 • îmbunătățirea continuă a eficacității și eficienței activităților prestate și a proceselor pe care le are de realizat.

 

Nu se admit abateri de la politica referitoare la calitate-mediu sau irosirea de resurse în nici un compartiment sau proces din organizație.

 

ANGAJAMENT DIRECTOR GENERAL

În calitate de Director General, mă angajez să:

 • asigur resursele necesare menținerii și funcționării SMI,

 • respect conformarea cu cerințele legale și reglementate aplicabile și cu alte cerințe specifice obiectului de activitate al organizației, privind asigurarea calității serviciilor, protejarea mediului și controlul riscurilor la locurile de muncă;

 • pun prezenta declarație la dispoziția părților interesate;

 • dispun personalului din subordine respectarea și aplicarea obiectivelor din prezenta declarație.

DESCĂRCARE DOCUMENT